Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zintegrowana Polityka Środowiskowa oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 

Zintegrowana  Polityka  Środowiskowa oraz  Bezpieczeństwa  i  Higieny  Pracy

  
        Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu  udziela świadczeń zdrowotnych opieki stacjonarnej  i ambulatoryjnej w zakresie ginekologii i położnictwa, neonatologii i pediatrii. Zespół dążąc do ciągłego:

a)  zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu na środowisko we wszystkich obszarach działalności –     wdrożył  system zarządzania środowiskowego  zgodny z normą ISO 14001,

b)  doskonalenia  umiejętności i metod pracy zapewniających  bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników, pacjentów, podwykonawców  i gości – wdrożył system zarządzania bezpieczeństwem  i higieną  pracy zgodny z  normą PN-N-18001.

 
       W celu  osiągnięcia  wysokiej  jakości udzielanych świadczeń Dyrekcja Zespołu zintegrowała oba systemy  i  zobowiązała  się do :

•  postępowania zgodnego z aktualnymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska i bhp   oraz spełniania wymagań przepisów prawnych oraz innych dotyczących Zespołu,

•  ciągłej poprawy warunków w zakresie oddziaływania na środowisko i doskonalenia działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

•  prawidłowego zarządzania odpadami poprzez monitorowanie ich powstawania, bezpiecznego kładowania i prawidłowego unieszkodliwiania  oraz organizowanie  pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

•  urządzania pomieszczeń pracy, ich wyposażania i tworzenia warunków środowiska pracy w sposób   eliminujący zagrożenia dla zdrowia i ograniczający uciążliwości,

•  zmniejszenia zużycia nośników energii  i  racjonalnego gospodarowania wodą,

•  zapobiegania awariom środowiskowym przez stały monitoring aparatury i instalacji  oraz  zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń środowiskowych,

•  zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom  potencjalnie wypadkowym,

•  systematycznego określania celów środowiskowych i służących poprawie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dokonywania  regularnej oceny  ich realizacji,

•  szkolenia w dziedzinie ochrony środowiska  i  bhp   wszystkich pracowników odpowiednio do zajmowanego stanowiska oraz podnoszenie ich kwalifikacji,

•  przekazywania  pracownikom obiektywnej informacji o różnych aspektach środowiskowych,   bezpieczeństwa i higieny pracy występujących w działalności  Zespołu,

•  uwzględnianie roli pracowników i ich angażowanie do działań na rzecz  środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

        Zintegrowana  polityka środowiskowa  oraz  bezpieczeństwa i higieny pracy jest znana wszystkim pracownikom Zespołu oraz podana do wiadomości wszystkim zainteresowanym pacjentom.

        W oparciu o ogólne cele zarządzania środowiskowego  i bhp   opracowano i wdrożono cele szczegółowe, które podlegają okresowej weryfikacji podczas przeglądów kierownictwa.

        W imieniu całego personelu i swoim własnym deklaruję realizację wyznaczonych celów  środowiskowych i bhp  oraz doskonalenie funkcjonowania obu zintegrowanych systemów zarządzania w Samodzielnym Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej  nad Matką i Dzieckiem w Opolu.
 Opole, dnia 30.05.2012 r.                                                                 Dyrektor Zespołu
                                                                                                               Aleksandra Kozok    

Wydanie I

 

 

 

Podmiot udostępniający: DOAiM
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Sobel
Data wytworzenia: 2012-06-05