Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2013-07-15.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Na stronie znajdują się skany dokumentów, które nie są czytelne dla technologii wspomagających. 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-09.

Data aktualizacji oświadczenia: 2022-12-29.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Tomasz Domagała, tdomagala@ginekologia.opole.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 454 54 01 wew. 421. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawoo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

45-066 Opole, ul. Reymonta 8
Tel.: +48774545401
Faks: +48774536106
E-mail:
Strona internetowa: ginekologia.opole.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Wejście i wjazd na teren Szpitala i Przychodni.
 • Wejście na teren od ulicy Reymonta oraz Kołłątaja. Wjazd od ul. Reymonta zarówno na teren szpitala jak i przychodni.
 • Do głównego wejścia szpitala prowadzi podjazd dla karetek.
 • Do  wejść do Przychodni oprócz schodów znajdują się pochylnie  dla niepełnosprawnych.
 • Na terenie szpitala wydzielone są trzy miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością
 1. Budynek A (szpital) przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych)
 • Izba Przyjęć znajduje się na parterze. Na terenie Szpitala znajdują się dwa dźwigi osobowe.
 • Dźwigi obsługują wszystkie piętra Szpitala.
 • Korzystanie z windy możliwe jest tylko z personelem Szpitala.
 • Osoby chcące skorzystać z windy, proszone są o kontakt z punktem informacyjnym znajdującym się przy wejściu do Szpitala lub Izbą Przyjęć.
 1. Budynek D Przychodnia i Poradnia przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych 
 • Budynek Przychodni i Poradni jest parterowy.
 • Do dwóch niezależnych wejść prowadzą schody i pochylnie.
 1. Budynek C Poradnia Diagnostyki i Leczenia Niepłodności.
 • Do budynku prowadzą dwa wejścia.
 • Jedno – schody, od strony Szpitala i parkingu.
 • Drugie – schody i podjazd od ulicy Ozimskiej. 
 • Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku  A oraz D. W budynku szpitalnym toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się w Izbie Przyjęć  na parterze. W Poradni oraz Przychodni znajdują się  sanitariaty przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Jednostka ma podpisaną umowę ze Stowarzyszeniem Osób Niesłyszących.
Osoby chcące skorzystać z tego typu usług, proszone są o wcześniejszy mailowy kontakt z Tomasz Domagała – mail: tdomagala@ginekologia.opole.pl w celu ustalenia szczegółów.