Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkursy

**18.03.2024**

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 z późn. zm.)
ogłasza konkurs ofert na:
udzielanie świadczeń zdrowotnych –usług pielęgniarskich lub położniczych na Bloku Operacyjnym w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

1. Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 03.04.2024 r. do godz. 9.00, pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona pieczątką oferenta i zawierać dopisek „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – usług pielęgniarskich lub położniczych na Bloku Operacyjnym w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa
i Neonatologii w Opolu”
O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

2. Miejsce składania ofert i rozstrzygnięcie:
Sekretariat Dyrektora Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole, od poniedziałku do piątku w godzinach 725 – 1500.
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 03.04.2024 r. o godz. 9.30 w sali wykładowej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.ginekologia.opole.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, w terminie do dnia 12.04.2024 r.

3. Szczegółowe warunki konkursu ofert
Informacje szczegółowe zostały zawarte w Szczegółowych warunkach konkursu ofert, które wraz z formularzem ofertowym, oświadczeniem oraz wzorem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych dostępne są w siedzibie Klinicznego Centrum w Opolu Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Reymonta 8, w Dziale Służb Pracowniczych i na stronie internetowej: www.ginekologia.opole.pl
Osoba uprawniona do kontaktów z Oferentami: Agnieszka Fudala, tel. 77 454 54 01 wew. 406., e-mail: afudala@ginekologia.opole.pl, w dni robocze w godz. 8:00-14:00
Oferentom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu zasad prowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze, o których mowa w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 146), stosowane odpowiednio, zgodnie z SWKO.
Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w okolicznościach wymienionych w art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 146) oraz do odwołania konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia.

Poniżej dokumenty dotyczące konkursu:

PDFOGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU-sig.pdf (792,01KB)

PDFogłoszenie usł. Blok Operacyjny-sig.pdf (845,31KB)

DOCXformularz oferty Oświadczenie oferenta gin. - wersja edytowalna.docx (23,81KB)

PDFszczegółowe warunki konkursu ofert-sig.pdf (956,77KB)

DOCwzór umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych BO.doc (100,00KB)

DOCXZał. nr 1 do umowy.docx (20,62KB)

DOCXZał. nr 2 do umowy.docx (16,51KB)

DOCXZał. nr 3 do umowy.docx (16,30KB)

**04.03.2024**

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

 

działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych –usług pielęgniarskich lub położniczych na Bloku Operacyjnym w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

  1. Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 11.03.2024 r. do godz. 9.00, pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona pieczątką oferenta i zawierać dopisek „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – usług pielęgniarskich lub położniczych na Bloku Operacyjnym w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa
i Neonatologii w Opolu”
O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

2. Miejsce składania ofert i rozstrzygnięcie:

Sekretariat Dyrektora Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole, od poniedziałku do piątku w godzinach 725 – 1500.
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 11.03.2024 r. o godz. 9.30 w sali wykładowej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.ginekologia.opole.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, w terminie do dnia 15.03.2024 r.

3.Szczegółowe warunki konkursu ofert:

Informacje szczegółowe zostały zawarte w Szczegółowych warunkach konkursu ofert, które wraz z formularzem ofertowym, oświadczeniem oraz wzorem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych dostępne są w siedzibie Klinicznego Centrum w Opolu Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Reymonta 8, w Dziale Służb Pracowniczych i na stronie internetowej: www.ginekologia.opole.pl
Osoba uprawniona do kontaktów z Oferentami: Agnieszka Fudala, tel. 77 454 54 01 wew. 406., e-mail: afudala@ginekologia.opole.pl, w dni robocze w godz. 8:00-14:00
Oferentom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu zasad prowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze, o których mowa w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 146), stosowane odpowiednio, zgodnie z SWKO.
Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w okolicznościach wymienionych w art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 146) oraz do odwołania konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia.

Poniżej dokumenty dotyczące konkursu:

PDFOGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU-sig.pdf (792,01KB)

DOCXformularz oferty Oświadczenie oferenta gin. - wersja edytowalna.docx (23,81KB)

PDFogłoszenie usł. Blok Operacyjny-sig.pdf (845,51KB)

PDFszczegółowe warunki konkursu ofert.pdf (755,43KB)

DOCwzór umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych BO.doc (100,00KB)

DOCXZał. nr 1 do umowy.docx (20,62KB) 

DOCXZał. nr 2 do umowy.docx (16,51KB)

DOCXZał. nr 3 do umowy.docx (16,30KB)

***20.02.2024**

 

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

 

działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywanie procedur wysokospecjalistycznych
w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej (ordynacja podstawowa i pełnienie dyżurów medycznych), w ramach świadczeń szpitalnych, w zakresie położnictwa i ginekologii w  Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa
i Neonatologii w Opolu

 1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 23.02.2024 r. do godz. 9.00,  pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej,
w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona pieczątką oferenta i zawierać dopisek „Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywanie procedur wysokospecjalistycznych w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej (ordynacja podstawowa i pełnienie dyżurów medycznych), w ramach świadczeń szpitalnych, w zakresie położnictwa i ginekologii w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu ”

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

 

 1. Miejsce składania ofert i rozstrzygnięcie:

Sekretariat Dyrektora Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole, od poniedziałku do piątku w godzinach 725 – 1500.

 

Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 23.02.2024 r. o godz. 9.30 w sali wykładowej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.ginekologia.opole.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, w terminie do dnia 26.02.2024 r.

 1. Szczegółowe warunki konkursu ofert

Informacje szczegółowe zostały zawarte w Szczegółowych warunkach konkursu ofert, które wraz
z  formularzem ofertowym, oświadczeniem oraz wzorem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych dostępne są w siedzibie Klinicznego Centrum w Opolu Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu,
ul. Reymonta 8, w Dziale Służb Pracowniczych i na stronie internetowej: www.ginekologia.opole.pl

Osoba uprawniona do kontaktów z Oferentami: Agnieszka Fudala, tel. 77 454 54 01 wew. 406., e-mail: ,  w dni robocze w godz. 8:00-14:00

 

Oferentom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu zasad  prowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy
na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują  środki odwoławcze, o których mowa w art. 153 i 154 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 146), stosowane odpowiednio, zgodnie z SWKO.

 

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Zamawiający  zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w okolicznościach wymienionych w art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 146) oraz do odwołania konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia.

Poniżej dokumenty do konkursu:

 

PDFOGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU-sig.pdf (807,19KB)

PDFogłoszenie poł gin-sig.pdf (720,57KB)

DOCXformularz oferty Oświadczenie oferenta gin. - wersja edytowalna.docx (24,72KB)

PDFszczegółowe warunki konkursu ofert.pdf (754,88KB)

DOCwzór umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych gin.doc (154,50KB)

 

***20.12.2023***

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz.
991 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na:
stanowisko lekarza kierującego I Oddziałem Klinicznym Ginekologii i Położnictwa,
w tym udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywanie procedur
wysokospecjalistycznych w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej (ordynacja
podstawowa i pełnienie dyżurów medycznych), w ramach świadczeń szpitalnych, w zakresie położnictwa
i ginekologii w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum
Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

1. Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 28.12.2023r. do godz. 9.00, pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona pieczątką oferenta i zawierać dopisek „Konkurs ofert na stanowisko lekarza kierującego I Oddziałem Klinicznym Ginekologii i Położnictwa, w tym udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywanie procedur wysokospecjalistycznych w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej (ordynacja podstawowa i pełnienie dyżurów medycznych), w ramach świadczeń szpitalnych, w zakresie położnictwa i ginekologii w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.” O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

2. Miejsce składania ofert i rozstrzygnięcie:
Sekretariat Dyrektora Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Reymonta 8, 45-066 Opole, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25 – 15:00. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 28.12.2023 r. o godz. 9.30 w sali wykładowej Klinicznego Centrum
Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.ginekologia.opole.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Klinicznego Centrum Ginekologii,
Położnictwa i Neonatologii w Opolu, w terminie do dnia 29.12.2023 r.

3. Szczegółowe warunki konkursu ofert:
Informacje szczegółowe zostały zawarte w Szczegółowych warunkach konkursu ofert, które wraz z formularzem ofertowym, oświadczeniem oraz wzorem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych dostępne są w siedzibie Klinicznego Centrum w Opolu Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Reymonta 8, w Dziale Służb Pracowniczych i na stronie internetowej: www.ginekologia.opole.pl
Osoba uprawniona do kontaktów z Oferentami: Agnieszka Fudala, tel. 77 454 54 01 wew. 406., e-mail: , w dni robocze w godz. 8:00-14:00
Oferentom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu zasad prowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze, o których mowa w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.), stosowane odpowiednio, zgodnie z SWKO. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w okolicznościach wymienionych w stosowanym odpowiednio art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.) oraz do odwołania konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia.

Dokumenty:

PDFOGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU-sig.pdf (807,53KB)
DOCXformularz oferty Oświadczenie oferenta gin. - wersja edytowalna-1.docx (21,09KB)
PDFogłoszenie kier. poł gin-sig-1.pdf (847,34KB)
PDFszczegółowe warunki konkursu ofert-sig-1.pdf (955,37KB)
DOCwzór umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych gin.-1.doc (162,50KB)
DOCXZał. nr 3 do umowy-1.docx (21,56KB)

 

***18.12.2023***

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 z późn. zm.)
ogłasza konkurs ofert na:
udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad lekarskich neonatologicznych lub pediatrycznych
w Poradni Konsultacyjnej- Poradni Neonatologicznej w ramach Dziecięcej Opieki Koordynowanej w
Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

1. Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 22.12.2023 r. do godz. 9.00, pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona pieczątką oferenta i zawierać dopisek „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad lekarskich neonatologicznych lub pediatrycznych w Poradni Konsultacyjnej- Poradni Neonatologicznej w ramach Dziecięcej Opieki Koordynowanej w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu”. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

2. Miejsce składania ofert i rozstrzygnięcie:
Sekretariat Dyrektora Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Reymonta 8, 45-066 Opole, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25 – 15:00. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 22.12.2023 r. o godz. 10.30 w sali wykładowej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.ginekologia.opole.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, w terminie do dnia 28.12.2023 r.

3. Szczegółowe warunki konkursu ofert:
Informacje szczegółowe zostały zawarte w Szczegółowych warunkach konkursu ofert, które wraz z formularzem ofertowym, oświadczeniem oraz wzorem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych dostępne są w siedzibie Klinicznego Centrum w Opolu Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Reymonta 8, w Dziale Służb Pracowniczych i na stronie internetowej: www.ginekologia.opole.pl
Osoba uprawniona do kontaktów z Oferentami: Agnieszka Fudala, tel. 77 454 54 01 wew. 406., e-mail: , w dni robocze w godz. 8:00-14:00
Oferentom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu zasad prowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze, o których mowa w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.). Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w okolicznościach wymienionych w art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.) oraz do odwołania konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia.

Dokumenty:

PDFOGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU-sig.pdf (816,74KB)
DOCXformularz oferty Oświadczenie oferenta neo - wersja edytowalna.docx (21,24KB)
PDFogłoszenie DOK-sig.pdf (842,58KB)
PDFszczegółowe warunki konkursu ofert-sig.pdf (949,47KB)
DOCwzór umowy.doc (149,00KB)

 

***30.11.2023***
Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 z późn. zm.)
ogłasza konkurs ofert na:
udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywanie procedur wysokospecjalistycznych
w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej (ordynacja podstawowa i pełnienie dyżurów
medycznych), w ramach świadczeń szpitalnych, w zakresie położnictwa i ginekologii w Szpitalu
Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

1. Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 12.12.2023 r. do godz. 9.00, pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona pieczątką oferenta i zawierać dopisek „Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywanie procedur wysokospecjalistycznych w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej (ordynacja podstawowa i pełnienie dyżurów medycznych), w ramach świadczeń szpitalnych, w zakresie położnictwa i ginekologii w Szpitalu Ginekologiczno-
Położniczym i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu”. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

2. Miejsce składania ofert i rozstrzygnięcie:
Sekretariat Dyrektora Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25 – 15:00. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 12.12.2023 r. o godz. 9.30 w sali wykładowej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.ginekologia.opole.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, w terminie do dnia 28.12.2023 r.

3. Szczegółowe warunki konkursu ofert
Informacje szczegółowe zostały zawarte w Szczegółowych warunkach konkursu ofert, które wraz z formularzem ofertowym, oświadczeniem oraz wzorem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych dostępne są w siedzibie Klinicznego Centrum w Opolu Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Reymonta 8, w Dziale Służb Pracowniczych i na stronie internetowej: www.ginekologia.opole.pl. Osoba uprawniona do kontaktów z Oferentami: Agnieszka Fudala, tel. 77 454 54 01 wew. 406., e-mail: afudala@ginekologia.opole.pl, w dni robocze w godz. 8:00-14:00
Oferentom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu zasad prowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze, o których mowa w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.). Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w okolicznościach wymienionych w art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.) oraz do odwołania konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu:
PDFOGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU-sig-1.pdf (807,50KB)

Dokumenty:
DOCXformularz oferty Oświadczenie oferenta gin. - wersja edytowalna.docx (21,04KB)
PDFogłoszenie poł gin-sig.pdf (721,22KB)
PDFszczegółowe warunki konkursu ofert-sig-1.pdf (956,81KB)
DOCwzór umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych gin.doc (159,00KB)

 

***30.11.2023***
Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 z późn. zm.)
ogłasza konkurs ofert na:
udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki lekarskiej w Referencyjnym Ośrodku Diagnostyki
i Leczenia Niepłodności - Poradni Diagnostyki i Leczenia Niepłodności oraz w Poradni Konsultacyjnej - Poradni
Patologii Ciąży w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

1. Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 12.12.2023 r. do godz. 9.00, pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona pieczątką oferenta i zawierać dopisek „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki lekarskiej w Referencyjnym Ośrodku Diagnostyki i Leczenia Niepłodności- Poradni Diagnostyki i Leczenia Niepłodności oraz w Poradni Konsultacyjnej- Poradni Patologii Ciąży w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.” O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

2. Miejsce składania ofert i rozstrzygnięcie:
Sekretariat Dyrektora Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25 – 15:00. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 12.12.2023 r. o godz. 9.30 w sali wykładowej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.ginekologia.opole.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, w terminie do dnia 28.12.2023 r.

3. Szczegółowe warunki konkursu ofert:
Informacje szczegółowe zostały zawarte w Szczegółowych warunkach konkursu ofert, które wraz z formularzem ofertowym, oświadczeniem oraz wzorem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych dostępne są w siedzibie Klinicznego Centrum w Opolu Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Reymonta 8, w Dziale Służb Pracowniczych i na stronie internetowej: www.ginekologia.opole.pl. Osoba uprawniona do kontaktów z Oferentami: Agnieszka Fudala, tel. 77 454 54 01 wew. 406., e-mail: afudala@ginekologia.opole.pl, w dni robocze w godz. 8:00-14:00. Oferentom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu zasad prowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze, o których mowa w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.). Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w okolicznościach wymienionych w art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.) oraz do odwołania konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu:
PDFOGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU-I-sig.pdf (805,88KB)

Dokumenty:
DOCXformularz oferty Oświadczenie oferenta gin. - wersja edytowalna.docx (21,38KB)
PDFogłoszenie ODiLN-sig.pdf (720,74KB)
PDFProgram Szansa na rodzicielstwo.pdf (2,87MB)
PDFszczegółowe warunki konkursu ofert-sig.pdf (955,23KB)
DOCwzór umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych gin.doc (156,50KB)

 

***30.11.2023***
Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 z późn. zm.)
ogłasza konkurs ofert na:
udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywanie procedur wysokospecjalistycznych
w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej (ordynacja podstawowa i pełnienie dyżurów
medycznych), w ramach świadczeń szpitalnych, w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, anestezjologii
intensywnej terapii oraz chorób wewnętrznych w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków w
Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa
i Neonatologii w Opolu

1. Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 19.12.2023 r. do godz. 9.00, pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona pieczątką oferenta i zawierać dopisek „Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywanie procedur wysokospecjalistycznych w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej (ordynacja podstawowa i pełnienie dyżurów medycznych), w ramach świadczeń szpitalnych, w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, anestezjologii intensywnej terapii oraz chorób wewnętrznych w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu” O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

2. Miejsce składania ofert i rozstrzygnięcie:
Sekretariat Dyrektora Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta
8, 45-066 Opole, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25 – 15:00.
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 19.12.2023 r. o godz. 9.30 w sali wykładowej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.ginekologia.opole.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, w terminie do dnia 28.12.2023 r.

3. Szczegółowe warunki konkursu ofert
Informacje szczegółowe zostały zawarte w Szczegółowych warunkach konkursu ofert, które wraz z formularzem ofertowym, oświadczeniem oraz wzorem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych dostępne są w siedzibie Klinicznego Centrum w Opolu Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Reymonta 8, w Dziale Służb Pracowniczych i na stronie internetowej: www.ginekologia.opole.pl Osoba uprawniona do kontaktów z Oferentami: Agnieszka Fudala, tel. 77 454 54 01 wew. 406., e-mail: afudala@ginekologia.opole.pl, w dni robocze w godz. 8:00-14:00. Oferentom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu zasad prowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze, o których mowa w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.). Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w okolicznościach wymienionych w art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.) oraz do odwołania konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia.

Dokumenty:

PDFOGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU anes_-sig.pdf (820,49KB)
DOCXformularz oferty Oświadczenie oferenta anes - wersja edytowalna.docx (21,34KB)
PDFogłoszenie anest-sig.pdf (721,52KB)
PDFszczegółowe warunki konkursu ofert-sig.pdf (955,57KB)
DOCwzór umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych anes.doc (159,50KB)

 

***05.09.2023***

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
ogłasza konkurs na stanowisko
Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Bloku Operacyjnego Szpitala Ginekologiczno- Położniczego i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2021 r. poz. 430), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. poz. 1515) oraz regulamin przeprowadzania konkursu.


1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego
Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Reymonta 8, 45-066 Opole.


2. Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego
Materiały udostępnia Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:25 do 14:00. Na prośbę kandydata istnieje możliwość przesłania materiałów drogą elektroniczną. Przygotowane materiały są jednakowe dla każdego zgłoszonego kandydata. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem tel. (77) 4545401 wew. 406.


3. Stanowisko objęte konkursem
Pielęgniarka/Położna Oddziałowa Bloku Operacyjnego Szpitala Ginekologiczno- Położniczego i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.


4. Wymagane kwalifikacje kandydata
Wymagania określone zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. poz. 1515), tj.: 1) tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa/położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa oraz 5 lat pracy w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych.

5. Dokumenty wymagane od kandydatów

1) podanie o przyjęcie na stanowisko Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Bloku Operacyjnego Szpitala Ginekologiczno- Położniczego i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.
2) kopie dokumentów stwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem oraz kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu,
3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
4) kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
5) kopie innych dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
6) oświadczenie kandydata:
a) o korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
b) o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Bloku Operacyjnego Szpitala Ginekologiczno- Położniczego i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu (załącznik nr 1),
8) podpisaną klauzulę informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych uczestniczącego w postępowaniu konkursowym (załącznik nr 2).
Kopie złożonych dokumentów powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem”, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest
obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.


6. Miejsce oraz termin składania wymaganych od kandydatów dokumentów
Oferty należy przesłać pocztą na adres: Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii, ul. Reymonta 8, 45-066 Opole lub złożyć w zaklejonej kopercie w sekretariacie Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Reymonta 8, od poniedziałku do piątku w godzinach : 7:25 - 15:00 w terminie 10 dni od daty opublikowania ogłoszenia, tj. do dnia 15.09.2023 r.
Na kopercie powinno znajdować się: imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego kandydata, a także adnotacja o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Bloku Operacyjnego Szpitala Ginekologiczno- Położniczego i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu” (o terminie zgłoszenia decyduje data wpływu).


7. Termin i miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur
Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.


8. Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu
O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Poniżej dokumenty do Konkursu:

PDFOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Oddziałowej-sig.pdf (597,29KB)

PDFOgłoszenie o konkursie-sig.pdf (652,12KB)

DOCXZałącznik nr 1 do ogłoszenia.docx (14,56KB)

DOCXZałącznik nr 2 do ogłoszenia.docx (16,13KB)

***17.08.2023***

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu,
działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2023 r., poz. 991 z późn. zm.)
zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowego zabezpieczenia szpitalnego w Poradni Neonatologicznej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu - ocena stanu ogólnego pacjenta – wywiad i badanie fizykalne w celu realizacji „Programu lekowego – profilaktyka zakażeń wirusem RS”.


1. Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 23.08.2023 r. do godz. 9:00, pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona nazwą oferenta i zawierać dopisek „Konkurs ofert” z podaniem zakresu świadczenia.
O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.


2. Miejsce składania ofert i rozstrzygnięcie:
Sekretariat Dyrektora Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25 – 15:00 .
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 23.08.2023 r. o godz. 10:00 w sali wykładowej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.ginekologia.opole.pl, oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu do dnia 31.08.2023 r.


3. Szczegółowe informacje dot. warunków konkursu oraz formularz oferty można uzyskać w siedzibie Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, w Dziale Służb Pracowniczych i na stronie internetowej www.ginekologia.opole.pl
 

4. Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w okolicznościach wymienionych w art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.).


5. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6. Świadczeniodawcom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu zasad prowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze, o których mowa w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.).

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu:

PDFOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu-sig.pdf (810,12KB)

Dokumenty:

DOCXformularz oferty- wersja edytowalna.docx (21,25KB)
PDFOgłoszenie-sig.pdf (901,59KB)
DOCszczegółówe warunki konkursu ofert.doc (78,00KB)
DOCXwzór umowy.docx (36,98KB)
 

***14.07.2023***

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 z późn. zm.)
ogłasza konkurs ofert na:
udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywanie procedur wysokospecjalistycznych w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej (ordynacja podstawowa i pełnienie dyżurów medycznych), w ramach świadczeń szpitalnych, w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu


1. Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 19.07.2023 r. do godz. 9.00, pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona pieczątką oferenta i zawierać dopisek „Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywanie procedur wysokospecjalistycznych w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej (ordynacja podstawowa i pełnienie dyżurów medycznych), w ramach świadczeń szpitalnych, w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu ”
O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.


2. Miejsce składania ofert i rozstrzygnięcie:
Sekretariat Dyrektora Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25 – 15:00.
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 19.07.2023 r. o godz. 9.30 w sali wykładowej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.ginekologia.opole.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, w terminie do dnia 31.07.2023 r.


3. Szczegółowe warunki konkursu ofert:
Informacje szczegółowe zostały zawarte w Szczegółowych warunkach konkursu ofert, które wraz z formularzem ofertowym, oświadczeniem oraz wzorem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych dostępne są w siedzibie Klinicznego Centrum w Opolu Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Reymonta 8, w Dziale Służb Pracowniczych i na stronie internetowej: www.ginekologia.opole.pl
Osoba uprawniona do kontaktów z Oferentami: Agnieszka Fudala, tel. 77 454 54 01 wew. 406., e-mail: afudala@ginekologia.opole.pl, w dni robocze w godz. 8:00-14:00. Oferentom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu zasad prowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze, o których mowa w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.). Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w okolicznościach wymienionych w art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.) oraz do odwołania konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu:

PDFOGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU.pdf (603,59KB)

Dokumenty:

DOCXformularz oferty Oświadczenie oferenta anes - wersja edytowalna.docx (21,02KB)
PDFogłoszenie anest-sig.pdf (722,13KB)
PDFszczegółowe warunki konkursu ofert.pdf (750,08KB)
DOCwzór umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych anes.doc (158,00KB)
 

***02.06.2023*** 

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
ogłasza konkurs ofert na stanowisko:
Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Oddziału Klinicznego Neonatologii - Pododdziału Patologii Noworodków Szpitala Ginekologiczno- Położniczego i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w Opolu.

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2021 r. poz. 430), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r. Nr 151, poz. 896 z późn. zm. ) oraz regulamin przeprowadzania konkursu.


1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego
Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Reymonta 8, 45-066 Opole.
2. Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego
Materiały udostępnia Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:25 do 14:00. Na prośbę kandydata istnieje możliwość przesłania materiałów drogą elektroniczną. Przygotowane materiały są jednakowe dla każdego zgłoszonego kandydata. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem tel. (77) 4545401 wew. 406.
3. Stanowisko objęte konkursem
Pielęgniarka/Położna Oddziałowa Oddziału Klinicznego Neonatologii - Pododdziału Patologii Noworodków Szpitala Ginekologiczno- Położniczego i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.
4. Wymagane kwalifikacje kandydata
Wymagania określone zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2011r., Nr 151, poz. 896 z późn. zm.), tj.: 1) tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo oraz 1 rok pracy w szpitalu, lub
2) tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa/położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka/położna oraz 1 rok pracy w szpitalu, lub 3) licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa/licencjat położnictwa i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania oraz 3 lata pracy w szpitalu, lub 4) licencjat pielęgniarstwa/położnictwa i kurs kwalifikacyjny oraz 4 lata pracy w szpitalu, lub 5) średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa/średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania oraz 5 lat pracy w szpitalu, lub 6) średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka/położna i kurs kwalifikacyjny oraz 7 lat pracy w szpitalu.
5. Dokumenty wymagane od kandydatów
1) podanie o przyjęcie na stanowisko Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Oddziału Klinicznego Neonatologii - Pododdziału Patologii Noworodków Szpitala Ginekologiczno- Położniczego i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.
2) kopie dokumentów stwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem oraz kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu,
3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
4) kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
5) kopie innych dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
6) oświadczenie kandydata:
a) o korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
b) o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Oddziału Klinicznego Neonatologii - Pododdziału Patologii Noworodków Szpitala Ginekologiczno- Położniczego i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu (załącznik nr 1),
8) podpisaną klauzulę informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych uczestniczącego w postępowaniu konkursowym (załącznik nr 2).
Kopie złożonych dokumentów powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem”, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest
obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
6. Miejsce oraz termin składania wymaganych od kandydatów dokumentów
Oferty należy przesłać pocztą na adres: Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii, ul. Reymonta 8, 45-066 Opole lub złożyć w zaklejonej kopercie w sekretariacie Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Reymonta 8, od poniedziałku do piątku w godzinach : 7:25 - 15:00 w terminie 10 dni od daty opublikowania ogłoszenia, tj. do dnia 12.06.2023 r.
Na kopercie powinno znajdować się: imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego kandydata, a także adnotacja o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Oddziału Klinicznego Neonatologii - Pododdziału Patologii Noworodków Szpitala Ginekologiczno- Położniczego i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu” (o terminie zgłoszenia decyduje data wpływu).

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu:

PDFOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Oddziałowej-sig.pdf (596,83KB)

Dokumenty:

PDFOgłoszenie o konkursie-sig.pdf (651,85KB)

DOCXZałącznik nr 1 do ogłoszenia.docx (14,68KB)

DOCXZałącznik nr 2 do ogłoszenia.docx (16,33KB)

***19.05.2023*** 

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki lekarskiej w Referencyjnym Ośrodku Diagnostyki
i Leczenia Niepłodności - Poradni Diagnostyki i Leczenia Niepłodności w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

 1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 01.06.2023 r. do godz. 9.00,  pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona pieczątką oferenta i zawierać dopisek „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki lekarskiej w Referencyjnym Ośrodku Diagnostyki i Leczenia Niepłodności - Poradni Diagnostyki i Leczenia Niepłodności w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.”

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

 

 1. Miejsce składania ofert i rozstrzygnięcie:

Sekretariat Dyrektora Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole, od poniedziałku do piątku w godzinach 725 – 1500. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 01.06.2023 r. o godz. 9.30 w sali wykładowej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.ginekologia.opole.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, w terminie do dnia 15.06.2023 r.

 

 1. Szczegółowe warunki konkursu ofert

Informacje szczegółowe zostały zawarte w Szczegółowych warunkach konkursu ofert, które wraz
z  formularzem ofertowym, oświadczeniem oraz wzorem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych dostępne są w siedzibie Klinicznego Centrum w Opolu Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Reymonta 8, w Dziale Służb Pracowniczych i na stronie internetowej: www.ginekologia.opole.pl. Osoba uprawniona do kontaktów z Oferentami: Agnieszka Fudala, tel. 77 454 54 01 wew. 406., e-mail: ,  w dni robocze w godz. 8:00-14:00.

Oferentom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu zasad  prowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują  środki odwoławcze, o których mowa w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.). Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zamawiający  zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w okolicznościach wymienionych w art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.) oraz do odwołania konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu:

PDFOGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU-sig.pdf (808,81KB)

Poniżej dokumenty dotyczące konkursu:

DOCXformularz oferty Oświadczenie oferenta gin. - wersja edytowalna.docx (21,08KB)
DOCXogłoszenie ODiLN.docx (168,60KB)
PDFogłoszenie ODiLN-sig.pdf (721,23KB)
PDFszczegółowe warunki konkursu ofert.pdf (750,54KB)
DOCwzór umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych gin.doc (159,50KB)
PDFzał. do szczeg. warunkow PROGRAM_PROKREACYJNY_2021_-_2023_r_-_zmiana_sierpień_2022_r.pdf (443,37KB)

 

***27.03.2023*** 

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.)
ogłasza konkurs ofert na:
udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywanie procedur wysokospecjalistycznych w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej (pełnienie dyżurów medycznych), w ramach świadczeń szpitalnych, w zakresie położnictwa i ginekologii w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu


1. Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 30.03.2023 r. do godz. 12.00, pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona pieczątką oferenta i zawierać dopisek „Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywanie procedur wysokospecjalistycznych w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej (pełnienie dyżurów medycznych), w ramach świadczeń szpitalnych, w zakresie położnictwa i ginekologii w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu ”
O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.
 

2. Miejsce składania ofert i rozstrzygnięcie:
Sekretariat Dyrektora Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25 – 15:00.
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 30.03.2023 r. o godz. 12.30 w sali wykładowej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu:

PDFOGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU-sig.pdf (808,47KB)

Poniżej dokumenty dotyczące konkursu:

PDFogłoszenie poł gin V-sig.pdf (721,24KB)

DOCXformularz oferty Oświadczenie oferenta gin. - wersja edytowalna.docx (21,01KB)

PDFszczegółowe warunki konkursu ofert.pdf (749,97KB)

DOCXUmowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.docx (28,35KB)

DOCwzór umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych gin.doc (158,50KB)

***27.02.2023***

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
ogłasza konkurs na stanowisko:
Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Oddziału Neonatologicznego- Pododdziału Patologii Noworodka Szpitala Ginekologiczno- Położniczego i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu


Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2021 r. poz. 430), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r. Nr 151, poz. 896 z późn. zm. ) oraz regulamin przeprowadzania konkursu.


1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego
Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Reymonta 8, 45-066 Opole.


2. Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego
Materiały udostępnia Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:25 do 14:00. Na prośbę kandydata istnieje możliwość przesłania materiałów drogą elektroniczną. Przygotowane materiały są jednakowe dla każdego zgłoszonego kandydata. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem tel. (77) 4545401 wew. 406.


3. Stanowisko objęte konkursem
Pielęgniarka/Położna Oddziałowa Oddziału Neonatologicznego- Pododdziału Patologii Noworodka Szpitala Ginekologiczno- Położniczego i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.


4. Wymagane kwalifikacje kandydata
Wymagania określone zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2011r., Nr 151, poz. 896 z późn. zm.), tj.: 1) tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo oraz 1 rok pracy w szpitalu, lub
2) tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa/położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka/położna oraz 1 rok pracy w szpitalu, lub 3) licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa/licencjat położnictwa i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania oraz 3 lata pracy w szpitalu, lub 4) licencjat pielęgniarstwa/położnictwa i kurs kwalifikacyjny oraz 4 lata pracy w szpitalu, lub 5) średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa/średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania oraz 5 lat pracy w szpitalu, lub 6) średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka/położna i kurs kwalifikacyjny oraz 7 lat pracy w szpitalu.


5. Dokumenty wymagane od kandydatów
1) podanie o przyjęcie na stanowisko Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Oddziału Neonatologicznego - Pododdziału Patologii Noworodka Szpitala Ginekologiczno- Położniczego i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.
2) kopie dokumentów stwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem oraz kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu,
3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
4) kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
5) kopie innych dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
6) oświadczenie kandydata:
a) o korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
b) o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Oddziału Neonatologicznego- Pododdziału Patologii Noworodka Szpitala Ginekologiczno- Położniczego i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu (załącznik nr 1),
8) podpisaną klauzulę informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych uczestniczącego w postępowaniu konkursowym (załącznik nr 2).
Kopie złożonych dokumentów powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem”, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest
obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.


6. Miejsce oraz termin składania wymaganych od kandydatów dokumentów
Oferty należy przesłać pocztą na adres: Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii, ul. Reymonta 8, 45-066 Opole lub złożyć w zaklejonej kopercie w sekretariacie Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Reymonta 8, od poniedziałku do piątku w godzinach : 7:25 - 15:00 w terminie 10 dni od daty opublikowania ogłoszenia, tj. do dnia 09.03.2023 r.
Na kopercie powinno znajdować się: imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego kandydata, a także adnotacja o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Oddziału Neonatologicznego - Pododdziału Patologii Noworodka Szpitala Ginekologiczno- Położniczego i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu” (o terminie zgłoszenia decyduje data wpływu).


7. Termin i miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur
Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.


8. Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu
O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu:

PDFOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Oddziałowej-sig.pdf (605,33KB)

Poniżej dokumenty dotyczące konkursu:

PDFOgłoszenie o konkursie-sig.pdf (653,14KB)

DOCXZałącznik nr 1 do ogłoszenia.docx (14,57KB)

DOCXZałącznik nr 2 do ogłoszenia.docx (16,16KB)

***04.01.2023***

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.)
ogłasza konkurs ofert na:
udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywanie procedur wysokospecjalistycznych w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej (ordynacja podstawowa i pełnienie dyżurów medycznych), w ramach świadczeń szpitalnych, w zakresie położnictwa i ginekologii w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

1. Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 10.01.2023 r. do godz. 9.00, pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona pieczątką oferenta i zawierać dopisek „Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywanie procedur wysokospecjalistycznych w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej (ordynacja podstawowa i pełnienie dyżurów medycznych), w ramach świadczeń szpitalnych, w zakresie położnictwa i ginekologii w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu ”
O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.


2. Miejsce składania ofert i rozstrzygnięcie:
Sekretariat Dyrektora Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole, od poniedziałku do piątku w godzinach 725 – 1500.
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 10.01.2023 r. o godz. 9.30 w sali wykładowej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.ginekologia.opole.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, w terminie do dnia 13.01.2023 r.


3. Szczegółowe warunki konkursu ofert
Informacje szczegółowe zostały zawarte w Szczegółowych warunkach konkursu ofert, które wraz z formularzem ofertowym, oświadczeniem oraz wzorem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych dostępne są w siedzibie Klinicznego Centrum w Opolu Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Reymonta 8, w Dziale Służb Pracowniczych i na stronie internetowej: www.ginekologia.opole.pl
Osoba uprawniona do kontaktów z Oferentami: Agnieszka Fudala, tel. 77 454 54 01 wew. 406., e-mail: afudala@ginekologia.opole.pl, w dni robocze w godz. 8:00-14:00
Oferentom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu zasad prowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze, o których mowa w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.).
Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w okolicznościach wymienionych w art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.) oraz do odwołania konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia.

PDFOGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU-sig.pdf (810,43KB)

PDFogłoszenie poł gin-sig.pdf (723,16KB)

DOCXformularz oferty Oświadczenie oferenta gin. - wersja edytowalna.docx (20,96KB)

PDFszczegółowe warunki konkursu ofert-sig.pdf (953,36KB)

DOCXUmowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.docx (28,35KB)

DOCwzór umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych gin.doc (159,00KB)

***19.12.2022***

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.)
ogłasza konkurs ofert na:
udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad lekarskich neonatologicznych lub pediatrycznych w Poradni Konsultacyjnej- Poradni Neonatologicznej w ramach Dziecięcej Opieki Koordynowanej w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

1. Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 28.12.2022 r. do godz. 9.00, pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona pieczątką oferenta i zawierać dopisek „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad lekarskich neonatologicznych lub pediatrycznych w Poradni Konsultacyjnej- Poradni Neonatologicznej w ramach Dziecięcej Opieki Koordynowanej w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu”.
O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.


2. Miejsce składania ofert i rozstrzygnięcie:
Sekretariat Dyrektora Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole, od poniedziałku do piątku w godzinach 725 – 1500.
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 28.12.2022 r. o godz. 10.30 w sali wykładowej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.ginekologia.opole.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, w terminie do dnia 30.12.2022 r.


3. Szczegółowe warunki konkursu ofert
Informacje szczegółowe zostały zawarte w Szczegółowych warunkach konkursu ofert, które wraz z formularzem ofertowym, oświadczeniem oraz wzorem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych dostępne są w siedzibie Klinicznego Centrum w Opolu Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Reymonta 8, w Dziale Służb Pracowniczych i na stronie internetowej: www.ginekologia.opole.pl
Osoba uprawniona do kontaktów z Oferentami: Agnieszka Fudala, tel. 77 454 54 01 wew. 406., e-mail: afudala@ginekologia.opole.pl, w dni robocze w godz. 8:00-14:00
Oferentom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu zasad prowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze, o których mowa w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.).
Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w okolicznościach wymienionych w art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.) oraz do odwołania konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia.

PDFOGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU-sig.pdf (808,79KB)

PDFogłoszenie DOK-sig.pdf (720,75KB)

DOCXformularz oferty Oświadczenie oferenta neo - wersja edytowalna.docx (21,07KB)

PDFszczegółowe warunki konkursu ofert-sig.pdf (952,78KB)

DOCXUmowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.docx (28,35KB)

DOCwzór umowy.doc (149,00KB)

 

***19.12.2022***

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.)
ogłasza konkurs ofert na:
udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji lekarskich neonatologicznych lub pediatrycznych na potrzeby Banku Mleka Kobiecego w Szpitalu Ginekologiczno – Położniczym i Noworodków w Opolu Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.


1. Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 29.12.2022 r. do godz. 9.00, pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona pieczątką oferenta i zawierać dopisek „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji lekarskich neonatologicznych lub pediatrycznych na potrzeby Banku Mleka Kobiecego w Szpitalu Ginekologiczno – Położniczym i Noworodków w Opolu Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu”.
O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.


2. Miejsce składania ofert i rozstrzygnięcie:
Sekretariat Dyrektora Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole, od poniedziałku do piątku w godzinach 725 – 1500.
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 29.12.2022 r. o godz. 9.30 w sali wykładowej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.ginekologia.opole.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, w terminie do dnia 30.12.2022 r.


3. Szczegółowe warunki konkursu ofert
Informacje szczegółowe zostały zawarte w Szczegółowych warunkach konkursu ofert, które wraz z formularzem ofertowym, oświadczeniem oraz wzorem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych dostępne są w siedzibie Klinicznego Centrum w Opolu Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Reymonta 8, w Dziale Służb Pracowniczych i na stronie internetowej: www.ginekologia.opole.pl
Osoba uprawniona do kontaktów z Oferentami: Agnieszka Fudala, tel. 77 454 54 01 wew. 406., e-mail: afudala@ginekologia.opole.pl, w dni robocze w godz. 8:00-14:00
Oferentom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu zasad prowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze, o których mowa w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.).
Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w okolicznościach wymienionych w art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.) oraz do odwołania konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia.

PDFOGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU-BMK-sig.pdf (808,64KB)

PDFogłoszenie BMK-sig.pdf (721,14KB)

DOCXformularz oferty Oświadczenie oferenta neo - wersja edytowalna.docx (21,29KB)

DOCXformularz oferty Oświadczenie oferenta neo - wersja edytowalnaAKTUALIZACJA.docx (21,27KB)

PDFszczegółowe warunki konkursu ofert-sig.pdf (954,07KB)

DOCXUmowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.docx (28,35KB)

DOCwzór umowy.doc (145,50KB)

 

***15.12.2022***

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.)
ogłasza konkurs ofert na:
udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki lekarskiej w Poradni Konsultacyjnej- Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.


1. Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 19.12.2022 r. do godz. 9:00, pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona pieczątką oferenta i zawierać dopisek „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki lekarskiej w Poradni Konsultacyjnej- Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.”
O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.


2. Miejsce składania ofert i rozstrzygnięcie:
Sekretariat Dyrektora Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25 – 15:00.
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 19.12.2022 r. o godz. 9:30 w sali wykładowej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.ginekologia.opole.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, w terminie do dnia 29.12.2022 r.

3. Szczegółowe warunki konkursu ofert:
Informacje szczegółowe zostały zawarte w Szczegółowych warunkach konkursu ofert, które wraz z formularzem ofertowym, oświadczeniem oraz wzorem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych dostępne są w siedzibie Klinicznego Centrum w Opolu Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Reymonta 8, w Dziale Służb Pracowniczych i na stronie internetowej: www.ginekologia.opole.pl
Osoba uprawniona do kontaktów z Oferentami: Agnieszka Fudala, tel. 77 454 54 01 wew. 406., e-mail: afudala@ginekologia.opole.pl, w dni robocze w godz. 8:00-14:00
Oferentom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu zasad prowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze, o których mowa w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.).
Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w okolicznościach wymienionych w art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.) oraz do odwołania konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia.

PDFOGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU-sig.pdf (808,58KB)

DOCXformularz oferty Oświadczenie oferenta gin. - wersja edytowalna.docx (20,98KB)
PDFogłoszenie poradnia gin-sig.pdf (719,34KB)
PDFszczegółowe warunki konkursu ofert-sig.pdf (952,84KB)
DOCXUmowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.docx (28,35KB)
DOCwzór umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych gin.doc (164,00KB)
 

***09.12.2022***

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.)
ogłasza konkurs ofert na:
udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywanie procedur wysokospecjalistycznych w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej (ordynacja podstawowa i pełnienie dyżurów medycznych), w ramach świadczeń szpitalnych, w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, anestezjologii intensywnej terapii oraz chorób wewnętrznych w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

1. Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 13.12.2022 r. do godz. 9.00, pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona pieczątką oferenta i zawierać dopisek „Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywanie procedur wysokospecjalistycznych w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej (ordynacja podstawowa i pełnienie dyżurów medycznych), w ramach świadczeń szpitalnych, w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, anestezjologii intensywnej terapii oraz chorób wewnętrznych w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu ”
O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.


2. Miejsce składania ofert i rozstrzygnięcie:
Sekretariat Dyrektora Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole, od poniedziałku do piątku w godzinach 725 – 1500.
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 13.12.2022 r. o godz. 9.30 w sali wykładowej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.ginekologia.opole.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, w terminie do dnia 19.12.2022 r.

3. Szczegółowe warunki konkursu ofert:
Informacje szczegółowe zostały zawarte w Szczegółowych warunkach konkursu ofert, które wraz z formularzem ofertowym, oświadczeniem oraz wzorem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych dostępne są w siedzibie Klinicznego Centrum w Opolu Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Reymonta 8, w Dziale Służb Pracowniczych i na stronie internetowej: www.ginekologia.opole.pl
Osoba uprawniona do kontaktów z Oferentami: Agnieszka Fudala, tel. 77 454 54 01 wew. 406., e-mail: afudala@ginekologia.opole.pl, w dni robocze w godz. 8:00-14:00
Oferentom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu zasad prowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze, o których mowa w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.).
Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w okolicznościach wymienionych w art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.) oraz do odwołania konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia.

Dokumenty do pobrania:

PDFOGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU-sig.pdf (813,47KB)

PDFogloszenie-anest-sig-1.pdf (720,77KB)

PDFszczegolowe-warunki-konkursu-ofert-sig-2.pdf (957,10KB)

DOCXformularz-oferty-Oswiadczenie-oferenta-anes-wersja-edytowalna-1.docx (21,39KB)

DOCXUmowa-powierzenia-przetwarzania-danych-osobowych-1.docx (28,35KB)

DOCwzor-umowy-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-anes.-1.doc (158,50KB)

***07.12.2022***

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

 działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywanie procedur wysokospecjalistycznych w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej
(ordynacja podstawowa i pełnienie dyżurów medycznych, w tym wykonywanie zabiegów operacyjnych w zakresie ginekologii onkologicznej),
w ramach świadczeń szpitalnych, w zakresie położnictwa i ginekologii
w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu 

 1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 09.12.2022 r. do godz. 9.00,  pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie.
Koperta powinna być opatrzona pieczątką oferenta i zawierać dopisek „Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywanie procedur wysokospecjalistycznych w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej (ordynacja podstawowa i pełnienie dyżurów medycznych, w tym wykonywanie zabiegów operacyjnych w zakresie ginekologii onkologicznej), w ramach świadczeń szpitalnych, w zakresie położnictwa i ginekologii w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu”.

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

 1. Miejsce składania ofert i rozstrzygnięcie:

Sekretariat Dyrektora Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole,
od poniedziałku do piątku w godzinach 725 – 1500.

Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 09.12.2022 r. o godz. 9.30 w sali wykładowej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa
i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.ginekologia.opole.pl oraz na tablicy informacyjnej
w siedzibie Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, w terminie do dnia 19.12.2022 r.

 1. Szczegółowe warunki konkursu ofert:

Informacje szczegółowe zostały zawarte w Szczegółowych warunkach konkursu ofert, które wraz z formularzem ofertowym, oświadczeniem oraz wzorem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych dostępne są
w siedzibie Klinicznego Centrum w Opolu Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Reymonta 8, w Dziale Służb Pracowniczych i na stronie internetowej: www.ginekologia.opole.pl

Osoba uprawniona do kontaktów z Oferentami:
Agnieszka Fudala, tel. 77 454 54 01 wew. 406.,
e-mail: 
w dni robocze w godz. 8:00-14:00

Oferentom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu zasad  prowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze, o których mowa w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.).

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający  zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w okolicznościach wymienionych w art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.) oraz do odwołania konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia.

Dokumenty do pobrania:

PDFogloszenie-pol-gin-onk-sig.pdf (721,15KB)

PDFszczegolowe-warunki-konkursu-ofert-sig.pdf (955,37KB)

DOCXformularz-oferty-Oswiadczenie-oferenta-gin.-onk.-wersja-edytowalna.docx (21,26KB)

DOCwzor-umowy-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-gin.onk_.doc (159,50KB)

PDFOGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU-sig.pdf (810,86KB)

 

 

***20.09.2022***

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na:
udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywanie procedur wysokospecjalistycznych w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej, w ramach świadczeń szpitalnych, w tym pełnienia dyżurów medycznych poza godzinami ordynacji podstawowej oraz w soboty, niedziele i święta na rzecz pacjentów Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w zakresie położnictwa i ginekologii.


Termin składania ofert:


Oferty należy składać do dnia 27.09.2022 r. do godz. 9.00, pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona pieczątką oferenta i zawierać dopisek „Konkurs ofert” z podaniem zakresu świadczenia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.


Miejsce składania ofert:


Sekretariat Dyrektora Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25 – 15:00.
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 27.09.2022 r. o godz. 11.00 w sali wykładowej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole.

PDFOGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU-sig.pdf (736,22KB)

PDFOgłoszenie-sig.pdf (901,28KB)

PDFformularz oferty + Oświadczenie oferenta.pdf (688,20KB)

DOCXformularz oferty + Oświadczenie oferenta - wersja edytowalna.docx (20,02KB)

PDFszczegółówe warunki konkursu ofert-sig.pdf (640,50KB)

PDFwzór umowy o świadczenie usług medycznych.pdf (514,37KB)

***06.09.2022***

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowego zabezpieczenia szpitalnego w Poradni Neonatologicznej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu - ocena stanu ogólnego pacjenta - wywiad i badanie fizykalne w celu realizacji "Programu lekowego - profilaktyka zakaże wirusem RS".

Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 21.09.2022 r. do godz. 9.00,  w formie pisemnej w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona nazwą oferenta i zawierać dopisek „Konkurs ofert” z podaniem zakresu świadczenia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

Miejsce składania ofert:

Sekretariat Dyrektora Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25 – 15:00.

Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 21.09.2022 r. o godz. 10.00 w sali wykładowej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole.

 

PDFOgłoszenie wyników rozstrzygnięcie-sig.pdf (619,32KB)
DOCXformularz oferty- wersja edytowalna.docx (18,36KB)
PDFogłoszenie 06.09.2022.pdf (1,41MB)
PDFszczegółowe warunki konkursu ofert.pdf (867,87KB)
DOCXwzór umowy.docx (36,72KB)

 

**12.08.2022***

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na:

udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywanie procedur wysokospecjalistycznych w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej, w ramach świadczeń szpitalnych, w tym pełnienia dyżurów medycznych poza godzinami ordynacji podstawowej oraz w soboty, niedziele i święta na rzecz pacjentów Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w zakresie położnictwa i ginekologii.
Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 29.08.2022 r. do godz. 9.00, pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona pieczątką oferenta i zawierać dopisek „Konkurs ofert” z podaniem zakresu świadczenia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.
Miejsce składania ofert:
Sekretariat Dyrektora Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25 – 15:00.

Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 29.08.2022 r. o godz. 10.00 w sali wykładowej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole.

DOCXformularz oferty + Oświadczenie oferenta - wersja edytowalna.docx (20,06KB)
PDFOgłoszenie-sig.pdf (900,29KB)
PDFSzczegółowe warunki konkursu ofert-sig.pdf (648,21KB)
DOCWzór umowy o świadczenie usług medycznych.doc (152,00KB)
PDFogloszenie-o-rozstrzygnieciu-31.08.pdf (325,43KB)

**11.04.2022***

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633) zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na:

udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywanie procedur wysokospecjalistycznych w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej, w ramach świadczeń szpitalnych oraz pełnienia dyżurów medycznych na rzecz pacjentów Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w zakresie położnictwa i ginekologii.

Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 20.04.2022 r. do godz. 9.00, pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona pieczątką oferenta i zawierać dopisek „Konkurs ofert” z podaniem zakresu świadczenia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

Miejsce składania ofert:

Sekretariat Dyrektora Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25 – 15:00.

Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 20.04.2022 r. o godz. 11.00 w sali wykładowej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.ginekologia.opole.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Klinicznego centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, w terminie do dnia 27.04.2022 r.

Informacje o szczegółowych warunkach konkursu, formularz oferty oraz wzór umowy dostępne są w siedzibie Klinicznego Centrum w Opolu, ul. Reymonta 8, w Dziale Służb Pracowniczych i na stronie internetowej: www.ginekologia.opole.pl

 

PDFOGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU-sig.pdf (698,21KB)

PDFOgłoszenie-sig.pdf (898,85KB)

DOCXformularz oferty + Oświadczenie oferenta - wersja edytowalna.docx (20,13KB)

PDFszczegółówe warunki konkursu ofert-sig.pdf (637,74KB)

DOCwzór umowy o świadczenie usług medycznych.doc (154,00KB)

***08.02.2022***

 

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na:


Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywanie procedur wysokospecjalistycznych w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej, w ramach świadczeń szpitalnych oraz pełnienia dyżurów medycznych poza godzinami ordynacji podstawowej oraz w soboty, niedziele i święta na rzecz pacjentów Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w zakresie neonatologii i pediatrii.

Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 18.02.2022 r. do godz. 9.00, pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona pieczątką oferenta i zawierać dopisek „Konkurs ofert” z podaniem zakresu świadczenia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.
 

Miejsce składania ofert:


Sekretariat Dyrektora Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25 – 15:00.
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 18.02.2022 r. o godz. 10.00 w sali wykładowej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole.

PDFOGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU-sig.pdf (692,66KB)

PDFOgłoszenie-sig.pdf (822,88KB)

DOCXformularz oferty + Oświadczenie oferenta - wersja edytowalna.docx (20,01KB)

DOCszczegółówe warunki konkursu ofert.doc (50,50KB)

DOCwzór umowy o świadczenie usług medycznych.doc (152,00KB)

 

***04.01.2022***

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na:


Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywanie procedur wysokospecjalistycznych w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej, w ramach świadczeń szpitalnych oraz pełnienia dyżurów medycznych w soboty, niedziele i święta na rzecz pacjentów Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w zakresie neonatologii i pediatrii.


Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 19.01.2022 r. do godz. 9.00, pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona pieczątką oferenta i zawierać dopisek „Konkurs ofert” z podaniem zakresu świadczenia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.


Miejsce składania ofert:
Sekretariat Dyrektora Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25 – 15:00.

PDFOGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU-sig.pdf (619,49KB)

PDFOgłoszenie V-sig.pdf (898,92KB)

DOCXformularz oferty + Oświadczenie oferenta - wersja edytowalna.docx (19,82KB)

DOCszczegółowe warunki konkursu ofert.doc (50,00KB)

DOCwzór umowy o świadczenie usług medycznych.doc (150,00KB)

***17.12.2021***

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na:


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad lekarskich neonatologicznych lub pediatrycznych w Poradni Neonatologicznej w ramach Dziecięcej Opieki Koordynowanej w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.


Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 28.12.2021 r. do godz. 9.00, pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona pieczątką oferenta i zawierać dopisek „Konkurs ofert” z podaniem zakresu świadczenia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.


Miejsce składania ofert:
Sekretariat Dyrektora Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25 – 15:00.
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 28.12.2021 r. o godz. 12.00 w sali wykładowej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole.

PDFOGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU III-DOK-sig.pdf (707,91KB)

PDFOgłoszenie DOK-sig.pdf (822,78KB)

DOCXformularz oferty + Oświadczenie oferenta DOK.docx (19,97KB)

DOCszczegółówe warunki konkursu ofert.doc (50,50KB)

DOCwzór umowy.doc (148,00KB)

***17.12.2021***

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:


1. Radiologii – opisu zdjęć RTG, HSG i urografii w Pracowni RTG Szpitala Ginekologiczno-Położniczego i Noworodków w Opolu Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu,
2. Wykonywania usług medycznych przez techników elektroradiologii w ramach dyżurów pod telefonem w gotowości do wykonywania pracy oraz w ramach wezwań w Pracowni RTG dla pacjentów Szpitala Ginekologiczno-Położniczego i Noworodków w Opolu Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.


Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 28.12.2021 r. do godz. 9.00, pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona pieczątką oferenta i zawierać dopisek „Konkurs ofert” z podaniem zakresu świadczenia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.


Miejsce składania ofert:
Sekretariat Dyrektora Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole, od poniedziałku do piątku w godzinach 725 – 1500.
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 28.12.2021 r. o godz. 10.00, w sali wykładowej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole.

PDFOGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU IV-RTG-sig.pdf (703,80KB)

DOCXformularz oferty + Oświadczenie oferenta lekarz radiolog.docx (19,90KB)

DOCXformularz oferty + Oświadczenie oferenta technik RTG.docx (20,84KB)

PDFOgłoszenie RTG-sig.pdf (827,37KB)

DOCszczegółówe warunki konkursu ofert- radiologia.doc (52,50KB)

DOCszczegółówe warunki konkursu ofert- wyk. usług med. przez techników lektr..doc (53,00KB)

DOCumowa RTG - lekarz.doc (115,00KB)

DOCumowa RTG - technicy.doc (105,50KB)

***15.12.2021***

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na:


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji lekarskich neonatologicznych lub pediatrycznych na potrzeby Banku Mleka Kobiecego w Szpitalu Ginekologiczno – Położniczym i Noworodków w Opolu Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.


Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 21.12.2021 r. do godz. 9.00, pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona pieczątką oferenta i zawierać dopisek „Konkurs ofert” z podaniem zakresu świadczenia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.


Miejsce składania ofert:
Sekretariat Dyrektora Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole, od poniedziałku do piątku w godzinach 725 – 1500.
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 21.12.2021 r. o godz. 10.00 w sali wykładowej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole.

PDFOGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - BMK-sig.pdf (630,08KB)

PDFOgłoszenie BMK-sig.pdf (823,02KB)

DOCXformularz oferty + Oświadczenie oferenta BMK.docx (19,81KB)

DOCszczegółówe warunki konkursu ofert.doc (50,00KB)

DOCwzór umowy.doc (145,00KB)

***15.12.2021***

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na:


Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywanie procedur wysokospecjalistycznych w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej, w ramach świadczeń szpitalnych oraz pełnienia dyżurów medycznych w soboty, niedziele i święta na rzecz pacjentów Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w zakresie neonatologii i pediatrii.


Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 22.12.2021 r. do godz. 9.00, pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona pieczątką oferenta i zawierać dopisek „Konkurs ofert” z podaniem zakresu świadczenia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.


Miejsce składania ofert:
Sekretariat Dyrektora Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25 – 15:00.
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 22.12.2021 r. o godz. 10:00 w sali wykładowej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole.

 

PDFOGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU II-sig.pdf (624,71KB)

PDFOgłoszenie-sig.pdf (822,60KB)

DOCXformularz oferty + Oświadczenie oferenta - wersja edytowalna.docx (19,82KB)

DOCszczegółówe warunki konkursu ofert.doc (49,50KB)

DOCwzór umowy o świadczenie usług medycznych.doc (150,00KB)

***09.12.2021***    

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu działając na podstawie art. 26
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711 z późn. zm.) zaprasza do
składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na:

Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywanie procedur wysokospecjalistycznych
w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej, w ramach świadczeń szpitalnych, w tym
wykonywanie zabiegów operacyjnych w zakresie ginekologii onkologicznej oraz pełnienia dyżurów medycznych
na rzecz pacjentów Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w zakresie
położnictwa i ginekologii.

Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 16.12.2021 r. do godz. 9.00, pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej
w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona pieczątką oferenta i zawierać dopisek „Konkurs ofert”
z podaniem zakresu świadczenia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Klinicznego Centrum
Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

Miejsce składania ofert:
Sekretariat Dyrektora Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta
8, 45-066 Opole, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25
– 15:00
.
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 16.12.2021 r. o godz. 10.00 w sali wykładowej Klinicznego Centrum
Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole.

PDFOGLOSZENIE-O-ROZSTRZYGNIECIU-z-9.12-sig.pdf (634,98KB)

PDFOgłoszenie-sig (4).pdf (821,93KB)

DOCXformularz oferty + Oświadczenie oferenta - wersja edytowalna.docx (20,24KB)

PDFszczegółówe warunki konkursu ofert.pdf (358,75KB)

PDFwzór umowy o świadczenie usług medycznych.pdf (433,97KB)

***25.11.2021***    

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na:

 

Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywanie procedur wysokospecjalistycznych w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej, w ramach świadczeń szpitalnych oraz pełnienia dyżurów medycznych na rzecz pacjentów Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w zakresie:

 •  położnictwa i ginekologii;
 • neonatologii i pediatrii;
 •  anestezjologii i intensywnej terapii;
 •  anestezjologii i intensywnej terapii oraz chorób wewnętrznych.

PDFOGLOSZENIE-O-ROZSTRZYGNIECIU-sig.pdf (647,05KB)

PDFOgłoszenie-sig.pdf (825,09KB)

PDFszczegółówe warunki konkursu ofert-sig.pdf (569,00KB)

PDFformularz oferty + Oświadczenie oferenta -AKTUALIZACJA.pdf (612,17KB)

DOCXformularz oferty + Oświadczenie oferenta -AKTUALIZACJA- wersja edytowalna.docx (20,20KB)

PDFwzór umowy o świadczenie usług medycznych- AKTUALIZACJA.pdf (433,12KB)